Система електронних закупівель

1.Загальні положення

1.1. Це Положення встановлює загальний порядок організації придбання товарів, робіт і послуг, очікувана вартість закупівлі яких  не перевищує суму, визначену статтею 2 Закону України «Про публічні закупівлі» від 25.12.2015р. № 922,  та не є нижчою за 50000 грн.

1.2. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються в такому значенні:

електронний майданчик – апаратно-програмний комплекс (програмне забезпечення), що функціонує в мережі Інтернет, який забезпечує замовникам безоплатну реєстрацію та користування сервісами системи електронних закупівель з автоматичним обміном інформацією щодо процесу закупівлі товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках;

аукціон – здійснення конкурентного відбору учасників з метою визначення переможця згідно з процедурою, встановленою цим Положенням;

закупівля – придбання замовником товарів, робіт, послуг на електронних майданчиках у порядку, встановленому цим Положенням;

користувач Системи – суб’єкт господарювання, який зареєструвався в системі електронних закупівель;

суб’єкт господарювання – учасник процедури закупівель, замовник.

система електронних закупівель – програмний комплекс, розроблений для проведення Пілотного проекту та призначений для автоматизації відбору постачальників товарів, робіт, послуг, визначених замовником шляхом проведення аукціону. Система складається з бази даних, модулю аукціону та електронних майданчиків, через які здійснюється доступ до Системи. Система є загальнодоступною і гарантує недискримінацію та рівний доступ до інформації всім користувачам;

Термін «учасник процедури закупівель» та «замовник» вживаються в цьому Положенні у значенні, наведеному в Законі України «Про публічні закупівлі».

2. Сфера застосування Положення

2.1. Це Положення застосовується до закупівель товарів, робіт і послуг, за умови, що, вартість предмета закупівлі (без урахування податку на додану вартість), товару (товарів), послуги (послуг) не дорівнює або не перевищує один мільон  гривень, а робіт – 5 мільйонів гривень (без ПДВ), визначену статтею 2 Закону України «Про публічні  закупівлі».

У разі здійснення закупівель товарів, робіт і послуг без використання електронної системи закупівель, за умови, що вартість предмета закупівлі дорівнює або перевищує 50 тисяч гривень та є меншою за вартість, що встановлена в абзацах другому і третьому цієї частини, замовники обов’язково оприлюднюють звіт про укладені договори в системі електронних закупівель відповідно до статті 10 цього Закону.

2.2. Дія цього Положення не поширюється на закупівлю товарів, робіт та послуг,  перелік яких наведено у  статті 2 Закону України «Про публічні  закупівлі» ;

 

3. Порядок проведення відбору

3.1. План проведення допорогових закупівель затверджується тендерним комітетом .

3.2. Для проведення відбору,  призначена відповідальна особа  реєструється в системі відповідно до регламенту роботи обраного електронного майданчика.

3.3. В оголошенні про проведення відбору обов’язково зазначаються реквізити, які регламентовані торгівельним майданчиком.

Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі, кваліфікаційні критерії до учасників відбору та документи, які подаються на їх підтвердження, оприлюднюються замовником в системі та можуть бути відображені на офіційному веб-сайті. Технічні, якісні та кількісні характеристики предмета закупівлі і кваліфікаційні критерії не повинні містити дискримінаційні умови та зменшувати рівень конкуренції.

3.4. Система автоматично формує та присвоює кожному аукціону окремий номер, який зазначається замовником в документах з метою ідентифікації аукціону.

3.5. Для надання можливості користувачу системи поставити питання щодо конкретного відбору замовник визначає період уточнень, який регламентується торгівельним майданчиком. Відповіді на питання, отримані протягом періоду уточнення, надаються замовником в електронній формі через систему протягом двох робочих днів з моменту їх розміщення в системі.

3.6. До початку прийому цінових заявок замовник може внести зміни до технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі та/або кваліфікаційних критеріїв учасників відбору та оприлюднити їх в системі і на офіційному веб-сайті.

3.7. Строк початку подання цінових заявок після закінчення періоду уточнень визначається замовником.

3.8. Строк закінчення подання цінових заявок визначається замовником та повинен становити не менше трьох робочих днів з моменту початку їх подання.

3.9. Цінова заявка разом з усіма іншими документами, які вимагалися замовником, подається у вигляді сканованих копій оригіналів документів.

3.1 Ціна, зазначена учасником в ціновій заявці, має відповідати початковій заявці, поданій ним на аукціоні.

3.11. Система автоматично призначає час та дату проведення аукціону.

3.12. Ранжування всіх поданих цінових заявок здійснюється в системі автоматично, розміщуючи заявки від вищої до нижчої. Ця інформація автоматично оприлюднюється системою під час аукціону.

Під час аукціону кожному учаснику відбору забезпечується доступ лише до інформації стосовно цін, запропонованих учасниками, та їх позиції в рейтинговій таблиці. Інформація про учасників відбору автоматично оприлюднюється системою після завершення аукціону.

3.13.Ціна, подана учасником за результатами аукціону, є остаточною для участі у переговорах.

3.14.Замовник у строк, що становить не більше трьох робочих днів з дня завершення аукціону, розглядає цінові заявки та інші документи учасників відбору і у випадку відсутності підстав для відхилення визначає учасником переговорів того учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну.

3.15. Замовник відхиляє заявку учасника відбору за таких підстав:

– невідповідність ціни, вказаної учасником відбору в ціновій заявці, початковій заявці на аукціоні;

– невідповідність поданого учасником відбору зразка продукції зразку-еталону (якщо вимагається) і технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі;

– офіційна відмова учасника відбору від запрошення на переговори.

Підстави відхилення оприлюднюються в системі та на офіційному веб-сайті.

3.16. У разі відхилення заявки учасника відбору, який запропонував найнижчу ціну, розглядається наступна заявка з найнижчою ціною.

3.17. Перевірка відповідності зразків продукції учасників відбору зразку-еталону (якщо вимагається) і технічним, якісним та кількісним характеристикам предмета закупівлі здійснюється в хронологічному порядку. Цей порядок формується відповідно до цінового рейтингу учасників. Першим у рейтингу є учасник з найнижчою ціновою заявкою.

3.18. Процедура відбору може бути відмінена в будь-який момент її проведення за таких підстав:

– неподання жодної заявки на участь у відборі;

– відсутність інших заявок після відхилення пропозицій учасників відбору;

– відсутність подальшої потреби у закупівлі;

– зміна технічних, якісних та кількісних характеристик предмета закупівлі після закінчення періоду уточнень;

– технічний збій у роботі системи або електронного майданчика, який призвів до викривлення результатів закупівлі, що має бути офіційно підтверджений електронним майданчиком;

– зменшення асигнувань за відповідним кодом економічної класифікації видатків Державного бюджету України.

Підстави скасування оприлюднюються в системі та на офіційному веб-сайті.

3.19. Рішення про визначення учасника переможцем приймається тендерним комітетом  і оприлюднюється в системі та на офіційному веб-сайті в день прийняття рішення.

3.20.Замовник додатково оприлюднює на офіційному сайті звіт про результати проведення процедури закупівлі не пізніше як через три дні з дня його затвердження.

3.21. Договір про придбання товару, робіт, послуг укладається між Замовником і переможцем не раніше, ніж через 3 робочих дні та не пізніше 20 робочих днів з моменту оприлюднення інформації про визначення переможця з врахуванням положень цього Порядку.

3.22. У випадку неукладення договору протягом строку, визначеного в пункті 3.22  цього Положення, Замовник проводить розгляд пропозиції наступного

учасника, якого визначила Система з тих, що залишилися.

3.23. У разі якщо аукціон визнаний таким, що не відбувся в зв’язку з відсутністю пропозицій або процедура аукціону відмінена замовником в порядку, передбаченому пунктом 3.18 цього Положення, замовник має право повторно оголосити про проведення закупівлі.

3.24. У разі якщо аукціон двічі було визнано таким, що не відбувся через відсутність учасників, замовником може бути укладено договір про закупівлю товарів, робіт та послуг без проведення аукціону.

 

4. Порядок оскарження результатів закупівель

4.1. Оскарження результатів закупівель здійснюється відповідно до законодавства України.

5. Прикінцеві положення

5.1. Це Положення набирає чинності з дня його офіційного оприлюднення на сайті підприємства.